ادبی

ادبیات فارسی

بوستان سعدی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:44  توسط حمید  | 

دانلود نرم افزار فارسی

autorun.exe دانلود نرم افزار فارسی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت 13:1  توسط حمید  | 

نمونه سوال امتحانی

باسمه تعالی  *   نام و نام خانوادگی:                 آزمون انشا و نگارش کلاس دوّم:                    

 1)در متن زیر علایم نگارشی مناسب بگذارید.(4مورد)

بهار تابستان پاییز و زمستان از نشانه های خدا هستند چه نشانه هایی         

2)با کلمات«جمعه ـ انتظار ـ غروب ـ خورشید»یک متن ادبی در سه سطر بنویسید.(در متن خود،زیر کلمات به کاربرده شد،خط بکشید)

3)با کلمات و عبارات زیر جمله ی ادبی بسازید.

خانه:

پدربزرگ:

4)زیبایی ادبی «تشخیص»را تعریف کرده مثال بزنید

5)معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید.

فاکس:                                                                  SMS  :                        

6)در مورد تصویر روبرو متنی زیبا در دو سطربنویسید.

7)زیبایی ادبی بیت ز زیر را نام برده،توضیح دهید.

 

[کتاب]                              درونش همچو غنچه از ورق پر             به قیمت هر ورق زان یک طبق در   1

8)یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کرده،با استفاده از زیبایی های ادبی و رعایت نکات نگارشی بیان شده،انشایی بنویسید.           10               

 الف)پاییز

 ب)علم چندان که بیشتر خوانی           چون عمل در تو نیست نادانی

باسمه تعالی  *   نام و نام خانوادگی:                                     آزمون انشا و نگارش کلاس سوّم:                  مدرسه ی راهنمایی                      دی ماه89            زمان80دقیقه                                                                                                         شمارک

1)در متن زیر علایم نگارشی مناسب بگذارید.(4مورد)

روز عاشورا بود دشمن بود غوغا بود عجب روزی                                           

2)با کلمات«گل ـ نسیم ـ بهار ـ خورشید»یک متن ادبی در سه سطر بنویسید.(در متن خود،زیر کلمات به کاربرده شد،خط بکشید) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3)با کلمات و عبارات زیر جمله ی ادبی بسازید.

داستان:

برادر:

4)زیبایی ادبی «تشبیه»را تعریف کرده مثال بزنید.

5)بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

به دانش شود مرد، پرهیزگار            چنین گفت آن بخرد هوشیار

6)در مورد تصویر روبرو متنی زیبا در دو سطربنویسید.

7)زیبایی ادبی بیت ز زیر را نام برده،توضیح دهید.

خبرت هست که مرغان قفس می گویند            

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار؟

8)یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کرده،با استفاده از زیبایی های ادبی و رعایت نکات نگارشی بیان شده،انشایی بنویسید.                 الف)بهار

 ب)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار      

باسمه تعالی * نام و نام خانوادگی:                                 آزمون انشا و نگارش کلاس اوّل:              مدرسه ی راهنمایی                  خرداد88            زمان80دقیقه                         

1)در توصیف هر چیز به چه مواردی باید توجّه کنیم؟(8مورد)                                                   

 2) کدام مورد در نامه نگاری اهمّیّتی ندارد؟

الف)کاعذ نامه زیبا باشد           ب)با خطّ زیبا و خوانا بنویسیم                  ج)از کلمه های زیبا و مناسب استفاده کنیم                          د)تمبرنامه را فراموش نکنیم         

3)با هر کدام از  کلمات زیر جمله ای ادبی بسازید که در آن زیبایی ادبی«تشخیص»به کار رفته باشد.

 کتاب:                                                                       پروانه:              

4) «خاطره» را تعریف کنید.                              

5)بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

ز وحشت سست شد بر جای ناگاه               ز رنج خستگی درماند در راه

 ناگاه ز وحشت برجای سست شد     در راه از رنج خستگی درماند                                                                                                      

6)در مورد تصویر روبرو متنی زیبا در دو سطربنویسید

7)یک زیبایی ادبی در بیت زیر به کار رفته است؟نام ببرید.

                                      من این جا چون نگهبانم تو چون گنج          مرا آسودگی باید تو را رنج     

تشبیه

8)یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کرده،با استفاده از زیبایی های ادبی و رعایت نکات نگارشی بیان شده،انشایی بنویسید.                

الف)حیاط وسیع مدرسه

 ب)گل های

نمره ی سؤالات:                          نمره ی انشا:                          نمره ی کل:                                                 امضای طرّاح و مصحّح:عسکری                           

 

            نمونه  سؤالات نگارش کلاس سوم

 

 1.  آن چه در نگارش می آموزیم،درس های پراکنده و جدا از هم، نیستند        هستند   

 

2.در بازسازی روی دادها،به1…………….2……………. نیاز داریم.

 

3 .از آسان ترین و ارزان ترین راه های ارتباط …………….. است.

 

4.هر نامه شامل سه بخش است:1.                       2.                          3.

 

5.در نامه نوشتن باید به چه مواردی توجه کرد؟

 

6.نامه چه دوستانه،چه اداری باید دربردارنده ی ................ باشد

 

7.گاهی برای نوشتن نامه های دوستانه می توان       نمی توان        از کاغذ رنگی استفاده کرد.

 

8.هر نامه ی اداری باید دارای سه خصوصیّت1……………….. 2………………. 3……………. باشد.

9.یکی از راه های کسب مهارت در نوشتن،تمرین در ……………….. است.

 

10.در خلاصه نویسی باید مطالب …….. متن را ذکر کنیم و از نوشتن ……… چشم پوشی کنیم.

 

11.در تهیه ی گزارش باید به دقّت …………. پرداخت ………………. درگزارش نویسی ضروری است.

 

12.یک روزنامه ی دیواری شامل 1…….2……3……….4………….5………6……….7……….8……است.

 

13.برای تهیه ی روزنامه ی دیواری باید قبلاً ………….. افرادگروه مشخّص شود.

14.تعریف کنید:

گزارش:

تک نگاری:

نامه ی سرگشاده:

لطیفه ی ادبی:

مبالغه:

ضرب المثل:

تشبیه:

انسان نمایی:

آرایه ی ادبی:

15.به نثر روان بنویسید:       این تطاول که کشید از غم هجران بلبل                 تا سراپرده ی گل نعره زنان خواهد شد

                                                                            درپیله تا به کی برخویشتن تنی؟                    پرسید کرم را مرغ از فروتنی

 

                   خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفت                شب رحیل ولی ترک جان ببایدگفت

                           ابر هزار پــــــاره بگیرد ستیغ کوه                چون لشکری که رو به سوی دشمن آورید

                     من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ                تا دل نواز من خبر از گلشن آورد

                                  ن چه ندارد عوض ای هوشیار              عمر عزیز است غنیمت شمار

 16.آرایه ی ادبی ابیات زیر را بنویسید.

بحر آفرید وبر و درختان و آدمی                           خورشید وماه وانجم ولیل ونهار کرد            …………

بعدازخدای هرچه پرستندهیچ نیست                   بی دولت آن که برهمه هیچ اختیارکرد     …………

آب درحلق کریمان ازکرم چون نوش ریز      موی براندام خصم ازبیم همچون نیش کن         …………

گر تکبّر می کنی با خواجگان سفله کن             ور تواضع می کنی با مردم درویش کن              ………….

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                         عالم پیر دگرباره جوان خواهدشد          ………….

نور در کاسه ی مس چه نوازش ها می ریزد                                                                                 ……………

در پیله تا به کی برخویشتن تنی؟             پرسید کرم را مرغ از فروتنی                                        …………

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                ای برادر سیرت زیبا بیار                                                 …………

با بدان بد باش و بانیکان نکو               جای گل گل باش و جای خار خار                                  …………

همیشه فهمیدن بهتر از آموختن است.

گوستاولوبون

باسمه تعالی

نمون سؤال انشا و نگارش کلاس اوّل راهنمایی ـ برای نوبت اوْل ـ سال تحصیلی 88-87

1)در متن زیر علایم نگارشی مناسب بگذارید.(8مورد)                               (2نمره)

وقتی آمده بود   نوری احساس کردم به او گفتم کجا بودی گفت عجب روزگاری است   من کنار تو و تو از من غافل تفکّرکن

2)با کلمات«پاییز ـ برگ  ـ درخت ـ پرنده»یک متن ادبی در سه سطر بنویسید.(2نمره)

3)باکلمات و عبارات  زیر جمله ی ادبی بسازید.(1نمره)

کتاب فارسی

مادربزرگ

4)فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلمات زیر چه معادل هایی پیشنهاد کرده است؟(1نمره)

کامپیوتر:                 

کاپ:    

5)معنای ابیات زیر را به نثر روان بنویسید .(1نمره)

دانه رام بر زمین غلتید            رفت و انشای کوچکش را خواند

گفت:باغی بزرگ خواهم شد          تا ابد سبز سبز خواهم ماند

6)در مورد تصویر روبرو متنی زیبا در دو سطربنویسید.(درج یک تصویر)(1نمره)

7)چند زیبایی ادبی در متن زیر به کار رفته است؟نام برده و توضیح دهید.(2نمره)

کودکان پرنشاط گل بوته و نوجوانان امیدوار ذرّت ها در گوش نسیم،آمین می گفتند

 8)یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کرده،با استفاده از زیبایی های ادبی و رعایت نکات نگارشی بیان شده،انشایی بنویسید.(10نمره)

الف)باغ های میوه

ب)خاطره ی آن روز

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند 1389ساعت 13:3  توسط حمید  | 

سوالات املایی

         

1)در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف)اعتقاد مذهبی ـ عرسه ی حق طلبی ـ توحید                ب) یأس ـ نظام شاهنشاهی ـ رایهه ی دل انگیز  

ج)از میان برخواست ـ وحدت کلمه ـ اصلی ترین عامل         د)معاصر ـ همه گیر ـ

2) برای هریک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.

ولایت:                                                                                         مخصوص:  

3)غلط های املایی متن زیر را یافته،زیر هر کدام خط بکشید.

4) مترداف کلمات زیر را بنویسید.

همّت:                           ستیز :                موقّر:                  غالب:

5)با حروف به هم ریخته ی زیر ،کلمه ی مورد نظر را بسازید؟

ت/ س/ ع /ا/د/د/ا:(توانایی)                                        ل / ا / خ/ا/ق

6)دو کلمه بنویسید که در آن حرف«غ» و دو کلمه ی دیگر که در آن حرف«ذ»به کار رفته باشد.

حرف«غ»:   1)                                           2)

حرف«ذ»:   1)                                           2

7)مفرد کلمات زیر را بنویسید.

عوامل:                                         مطالب:                                             مجالس:                                    تعالیم

 

 

سه‏شنبه 5 بهمن 1389 , ساعت 11:27 صبح  

باسمه تعالی  *   نام و نام خانوادگی:                                          آزمون املای کلاس اوّل:                                  مدرسه ی راهنمایی          دی ماه89        زمان50دقیقه                                                                                                شمارک

1)کدام کلمه،از نظر املایی غلط است؟

الف)فرمان گزار                   ب)گنجوران مال                            ج)امیرالمؤمنین                  د)پاسبان                                                                                                

2) برای هریک از کلمات زیر یک هم آوا بنویسید.

3)غلط های املایی متن زیر را یافته،زیر هر کدام خط بکشید.

امّا،یغین دارم که در کلاس شگفتِ آفرینش و زیبایی طبیعت،عزمت و جلال و جازبه ی خالغ درس را با همه ی وجودم لمس می کردم.                                                      2

4) مترداف کلمات زیر را بنویسید.

رافت:                                              جلال:                                           معرفت:                                           زلال:

5)با حروف به هم ریخته ی زیر ،کلمه ی مورد نظر را بسازید؟

و/ ط/ ع /ف/ت:                                        م / ا / ظ / ر / ن /ه:                       6)دو کلمه بنویسید که در آن حرف«غ» و دو کلمه ی دیگر که در آن حرف«ذ»به کار رفته باشد.

حرف«غ»:   1)                                               2)

حرف«ذ»:   1)                                               2)

7)مفرد کلمات زیر را بنویسید

 

سه‏شنبه 5 بهمن 1389 , ساعت 11:26 صبح  

باسمه تعالی  *   نام و نام خانوادگی:                   آزمون انشا و نگارش کلاس اوّل:             مدرسه ی راهنمایی              

1)در متن زیر علایم نگارشی مناسب بگذارید.(4مورد)

وقتی او بیاید ظلم ستم و بی عدالتی از بین می رود به او خواهم گفت  دوستت دارم.  2

2)با کلمات«شعر ـ کلاس ـ دوست ـ صبح»یک متن ادبی در سه سطر بنویسید.(در متن خود،زیر کلمات به کاربرده شد،خط بکشید)

3)با کلمات و عبارات زیر جمله ی ادبی بسازید.

امتحان ریاضی:

مادرم:

4)فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلمات زیر چه معادل هایی پیشنهاد کرده است؟

 

5)معنای ابیات زیر را به نثر روان    معنی کنید.

 

غنچه هم گفت:گرچه دل تنگم         مثل لبخند باز خواهم شد

با نسیم بهــــــار و بلبل باغ        گرم راز و نیاز خواهم شد

                                            2

  6)در مورد تصویر روبرو متنی زیبا در دو سطربنویسید.

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7)زیبایی های ادبی در متن بیت های سؤال 5 ،  به کار رفته است؟نام برده و توضیح دهید.(2مورد)

8)یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کرده،با استفاده از زیبایی های ادبی و رعایت نکات نگارشی بیان شده،انشایی بنویسید.                

الف)زمستان

 ب)وقتی پرستوها بازمی گردند.                                                                     10

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند 1389ساعت 12:26  توسط حمید  | 

نمونه سوال

باسمه تعالی  *   نام و نام خانوادگی:                                        

  آزمون املای کلاس سوّ

1)کدام کلمه،از نظر املایی غلط است؟

الف)فضیلت: برتری                   ب)اغلیم:سرزمین                 

  ج)انحطاط:فروافتادن                د)سریر:تخت                                                                                     

2) برای هریک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.

تخصّص:                                                مقهور:  

 

3)غلط های املایی متن زیر را یافته،زیر هر کدام خط بکشید.

آن چه میان آسمان و زمین است چون میق و باران و برف و تگرگ

و رئد و برق و غوس

 قزح و علاماتی که در هوا پدید آید،همه عجایب سنع حق تعالی است.   

4) مترداف کلمات زیر را بنویسید.

مختصر:                          نصرت :                   طنین:                   زلال:

5)با حروف به هم ریخته ی زیر ،کلمه ی مورد نظر را بسازید؟

ر/ س/ ت /ا/ق/ر/ا:(قرارگفتن)                              ت / ش / هـ / د / ا:             

5)دو کلمه بنویسید که در آن حرف«غ» و دو کلمه ی دیگر که در آن

حرف«ذ»به کار رفته باشد.

حرف«غ»:   1)                                         2)

7)مفرد کلمات زیر را بنویسید.

غایب:                                         ذخایر:                                             شهدا:                                               علما:                    

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند 1389ساعت 12:21  توسط حمید  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:32  توسط حمید  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:24  توسط حمید  | 

حافظ

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:19  توسط حمید  | 

گلستان سعدی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:16  توسط حمید  | 

دیوان حافظ

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 12:8  توسط حمید  | 

مطالب قدیمی‌تر